دولت فرانسه به دنبال مقابله با نفوذ «چپ اسلامگرا» (Islamo-leftism) در مراکز آموزش عالی است

فردریک ویدال، وزیر آموزش عالی فرانسه در نظر دارد تا در راستای مقابله با نفوذ «چپ اسلامگرا» در دانشگاه ها از مرکز ملی تحقیقات علمی بخواهد تا وضعیت تمامی پژوهش های آکادمیک را بررسی کند.

بیشتر بخوانید

پیام همدردی و تسلیت جمعی از کنشگران حقوق زنان ایران برای مردم افغانستان

به خون نشستن دانشگاه، کوی آموختن و آموزش و جستار و خلق آتیه، نه تجربه‌ دیروز افغانستان، که تجربه‌ای به دفعات در کشورهای ماست، چرا که افراط‌گرایی و سلطه‌جویی و تمامیت‌خواهی، زبان دانش را نفهمیده و هیچ‌گاه هم نخواهد فهمید.

بیشتر بخوانید

حمله علی دهقان از وحوش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران به مراسم چهلم جانباختگان هواپیمای اوکراینی

این وحشی علی دهقان نام دارد که به مراسم چهلم جانباختگان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه تروریستی سرنگون شد، حمله کرد
مشخصات این وحشی را در فضای اجتماعی منتشر کنید. رای‌ ما سرنگونی است

بیشتر بخوانید