امریکا، کشور آمار و ارقام

یکی از مزیتهای امریکا این است که همه چیز حساب و کتاب مشخص و بصورت عدد و رقم دارد. برخلاف کشورهای بدبخت و بیچاره که اصلا نرخ تورم شان هم مخفی است چه رسد به دیگر موضوعات اقتصادی و اجتماعی.

بیشتر بخوانید