نه آقا سعید، نه، در سرزمینی که تقیه اسلامی اصول دین و حکومتداری میشود، حرف از دروغ نگفتن و داریوش بزرگ اگر یاوه نباشد، اشتباه است!

سعید آقای حجاریان، جانباز اصلاحات در یکی از مصاحبه های جدیدشان فرموده اند که جمله داریوش کبیر در مورد عدم دروغگویی راهگشای ایران امروز است! آقا سعید اصلاحات مثل اینکه یادشان رفته است ایران هخامنشی غیر اسلامی بوده است و

بیشتر بخوانید