ریشه های خودباختگی روشنفکران مقابل خمینی

آخوندها در طول سالیان دراز خودشان را بعنوان “علما” و “مردان خدا” و طبقه ای برتر در میان توده ها جا زده بودند و همین باعث شده بود که تا همین چند سال پیش هر وقت آخوندی را می دیدیم

بیشتر بخوانید