مجتهدی که پول خزانه دولت را به رفقایش می بخشید

اطرافیان دربار سلطان ملکشاه  به او گزارش دادند که : خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد هزار خلعت به علما و زاهدان میدهد درصورتیکه  از آنها به شما نفعی نیست و با آن مبلغ ، می توان

بیشتر بخوانید