چرا روسها آخوندها را تحقیر می کنند؟

رفتاری که روسها با فتحعلیشاه قاجار و فرستادگانش داشتند بمراتب بهتر و محترمانه تر از رفتار پوتین با ابراهیم رئیسی و یا باقر قالیباف بود.

بیشتر بخوانید