خطر اصلی اینجاست

جمهوری اسلامی یک رژیم ذاتا تروریستی است که با استانداردها و ارزش های زندگی متمدنانه قرن حاضر هیچگونه تطابقی ندارد و قطعا دیر یا زود از بین خواهد رفت اما خطر اصلی جمهوری اسلامی کاشتن تخم کینه و دشمنی در روح و روان بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان در عمر ننگین خودش هست.

بیشتر بخوانید