خدا پدر خارجی ها را بیامرزد

خدا پدر خارجی ها را بیامرزد که تیغ جراحی و دستگاههای بیهوشی و مواد بی حس کننده را اختراع کردند و الا سنت  ختنه کردن بجا مانده از حضرت ابراهیم با همان وضع و شکل دردناک و با استفاده از

بیشتر بخوانید