توی ذهن خامنه ای چه می گذرد؟

شاید او فکر می کند کشتن مردم برای ادامه حکومت الله، امری پسندیده است ولو اینکه میلیون ها نفر کشته و آواره شوند. خامنه ای خود را در قامت رهبر مسلمین جهان می بیند و نه حاکم یک کشور. او برای خود رسالتی الهی قائل است که باید پرچم این حکومت را بدست آقا امام زمان برساند و در این راه و رسیدن به این هدف، خشنودی مردم و یا مخالفت آنها جایی در محاسبات او ندارد

بیشتر بخوانید