فیزیولوژی بدن انسان

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است:

هیچیک از فرزندان آدم نیست مگر انکه در بدن او دو رگ هست: یک رگ در سرش که “خوره” را بحرکت در می آورد و رگ دیگر در بدنش “پیسی” را بحرکت در می آورد.

بیشتر بخوانید

جر دادن پوست گردو!

در روایت معتبر منقول است که محمد بن مسلم بخدمت حضرت امام صادق علیه السلام عرض کرد که: خواب دیدم که داخل خانه ام شدم، زنم آمد و گردوی بسیاری شکست و بر سرم ریخت!! حضرت فرمود: وای وای! می

بیشتر بخوانید