معجزه کرونا و فروپاشی کنترل شده

بحران کرونا شروع ابربحرانهای بعدی است که جامعه را به سمت فروپاشی کامل و کشور را به یک نیمه ویرانه ماقبل دوران مدرن (مثل خلافت طالبان یا داعش) سوق میدهد.

بیشتر بخوانید