پیاده شدگان از قطارانقلاب!

قبل از پیروزی انقلاب از جایی به این خبر دست یافت که شاه قصد دارد شورای سلطنت تشکیل بدهد و حتی حاضر است دو سوم شورای سلطنت را از افراد جبهه ملی انتخاب کند! او این خبر را به آیت الله طالقانی میرساند و میگوید باید از این موقعیت استفاده کرد و شورای سلطنت را به تسخیر درآورد اما آیت الله طالقانی می گوید درجایی که آیت الله خمینی در فرانسه رهبری نهضت را بعهده دارد باید همه چیز با نظر ایشان باشد. لذا حسن نزیه به فرانسه میرود و این خبر را به خمینی میدهد اما خمینی با آن مخالفت می کند.

بیشتر بخوانید