دشمن چینی

باید بزنیم چینی هایی که در ایران هستند رو شل و پل کنیممغازه دار نباید بهشون جنس بفروشه, اگر هم فروخت دولا پهنا حساب کنهتاکسی نباید سوارشون کنه, اگر هم کرد آدرس اشتباه برهمکانیک باید خرابی ماشینشون رو برای آینده

بیشتر بخوانید