خرافات در لابلای سفرنامه جهانگردان

در دوران صفوی و قاجار جهانگردان زیادی عمدتا از انگلیس و فرانسه از ایران دیدن کردند و آموخته های خود را در قالب سفرنامه نوشته و در اختیار دولتهای متبوع خود قرار دادند.  خواندن برخی از نکات سفرنامه آنان جالب

بیشتر بخوانید