حضرت، جن گیر تشریف داشتند

آخوندها در این دوره و زمانه که چشم و گوش اغلب مردم باز شده و  اعتقادی به خرافات ندارند، روایات و احادیث مزخرف را از شما پنهان می کنند و اگر کسی هم آنرا نقل کند فورا می گویند آن

بیشتر بخوانید