انتخاب ریچارد گرنل به سمت سازمان امنیت امریکا

شاید نام ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان را پس از  تظاهرات مردم ایران و کشته شدن بیش از هزار و پانصد نفر از مردم بی گناه توسط جنایتکاران اسلامی شنیده باشید. ریچارد گرنل کسی است که از مردم ایران

بیشتر بخوانید