پیوند ناگسستنی ارتجاع سرخ و سیاه؛ مجاهدین خلق، فواحشی سیاسی برای تمام فصول جنایت!

اینکه مدام نسل جوان میگوید مجاهدین و جمهوری اسلامی هر دو روی یک سکه هستند، بی دلیل نیست. این اوباش وطن فروشی که پسوند خلق_ یعنی اسم رمز تجزیه ایران را_ در انتهای نام گروه منفور خویش افزوده اند؛ با

بیشتر بخوانید