و آنچه از ایران باقی مانده است، همین نوروز و چهارشنبه سوری است؛پس زنده باد نوروز!

چند روز پیش خبر آمد که چرا کردهای ایرانی مراسم پیشواز نوروز را در کردستان پرشکوه برگزار کرده اند و عده ای هم دستگیر شدند! از آنطرف یکی از اوباش عمامه دار همانند مرتضی مطهری تازی اظهار فضل کرده بود

بیشتر بخوانید