هنر دولتی و هنرمند دولتی پشیزی ارزش ندارد!

وقتی در جامعه ای فلاکت زده هنر و هنرمند از لحاظ مالی مستقل نباشد، نتیجه اش این میشود که فاصله اعتراض هنرمندان به سقوط هواپیما و تحریم جشنواره دولتی «فجر» تا بازگشت و مشت محکم بر دهان استکبار زدن، تنها

بیشتر بخوانید