جنایتکارترین ایرانی در یک قرن اخیر کیست؟

جمهوری اسلامی در زمینه تولید جنایتکار و قاتل بیشترین دستاورد را داشته است. شما بگردید در دوران صد ساله قاجار و یا پنجاه ساله پهلوی چند نفر را پیدا می کنید که جنایتکار حرفه ای بوده باشد که از روی اجساد هزاران نفر به شهرت رسیده باشد؟

بیشتر بخوانید