قهرمانان جنگ ایران و عراق؛ نهنگ ها خودکشی میکنند!

اگر عاشق حاجی بازی و سید بازی و شهادت و اینگونه رفتارهای ابلهانه هستید، پیش از آنکه جو‌ شهادت کار دستتان بدهد، نگاهی به زندگی قهرمانان جنگ ایران و عراق بیاندازید. کسانی که توسط خمینی برای محکم شدن تخت خلافتش

بیشتر بخوانید