چرا انقلابیون آنقدر به خواهر شاه فحش جنسی میدادند؟

در یک جامعه مردسالار و زن ستیز، تحمل دیدن زنان قدرتمند را ندارند و برای پایین آوردن منزلت آنان از ابزار فحش های جنسی بهره می برند. در روزهای گرم و پرشور انقلاب ۵۷ گروههای چپ و راست، مذهبی و

بیشتر بخوانید