علم کیمیا: دروغی دیگر از آخوندهای شیعی

وقتی داستان های کرامات دروغین آخوندها را میخوانیم به خیلی از مجتهدین و علمای دینی زیادی برمی خوریم که مدعی بودند علم کیمیا بلدند. یکی از اینها علامه بیدآبادی بوده که داستانش را در آینده برایتان نقل خواهم کرد. اما حتی آخوندهای دوران اخیر هم گاهگاهی فرصت پیدا میکردند و بطور دو پهلو ادعای  کیمیاگری میکردند و اگر کسی مچ آنها را میگرفت فورا می گفتند ما منظورمان طلای معنوی است و نه طلای مادی!

بیشتر بخوانید