شیوه برنامه ریزی آخوندها

متاسفانه قرنهاست که خرافات اسلامی از طریق آخوندهای متحجر و بیسواد وارد اعماق فرهنگ جامعه ما شده بطوریکه رهایی از چنین رسوبات خرافی و گمراه کننده که حاصلی جز تعطیلی عقل و منطق نداشته و ندارد و صدمات زیادی را

بیشتر بخوانید