چشم انداز: دولت پنهان ایران کدام است و چه می‌کند؟

«در ایران تقریبا پنج دولت داریم و وقتی کشوری پنج دولت داشته باشد، کارآمدی و کارایی در آن بی معنی است». این بخشی از گفته های عباس آخوندی، وزیر سابق کابینه حسن روحانی است. در این برنامه با نگاهی به ساختار قدرت در ایران پرسیده‌ایم: دولت موازی یا دولت پنهان در جمهوری اسلامی شامل چه مجموعه ای است؟ چگونه شکل گرفته، چگونه عمل میکند و چه تاثیری در سیاست ایران دارد؟

بیشتر بخوانید

تورج اتابکی و چرایی زنده شدن نام رضا شاه ـ به عبارت دیگر

چرا نام رضاشاه که چندین دهه در تریبونهای رسمی ایران تنها با لعن و نفرین همراه بود امروز از حنجر جوانانی شنیده می شود که او را ندیده و تصور ملموسی از او ندارند؟ آیا نام این پادشاه که با

بیشتر بخوانید