پاسخی در باب اتهام برجسته کردن رضا پهلوی توسط رسانه ها؛ ابلها، ولیعهد و فرزند شاه و نوه رضا شاه کبیر،مادرزاد برجسته است!

این روزها ورشکستگان سیاسی انقلاب ننگین ۵۷ به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده فغان وامصیبتا سر میدهند که مطبوعات و تلویزیونها میخواهند رضا پهلوی را برجسته کنند! جل الخالق، هر فردی که فرزند آخرین پادشاه ایران باشد و نوه

بیشتر بخوانید