نظر احمد کسروی درباره امثال بهرام مشیری

در سال ١٣٢٠دولتهای روس و انگلیس به ایران حمله کردند و به ناچار رضا شاه قدرت را به ولیعهد سپرد و به تبعید فرستاده شد. با رفتن رضا شاه از کشور، درحالی که کشور در اشغال بیگانه بود هیاهو علیه

بیشتر بخوانید