دعوای حزب اللهی ها با چریکها و مجاهدین خلق از کجا آغاز شد؟

بطور کلی در دو ماه اول انقلاب این گروهها عضوی از پیکره انقلاب و جمهوری اسلامی بودند اما در اردیبهشت سال پنجاه و هشت دو اتفاق افتاد که سنگ بنای درگیری نیروهای مذهبی وفادار به آخوندا با این دو گروه تروریستی شد. ماجرای اول دستگیری یکی از افراد شاخص چریکهای فدائی خلق به نام حماد شیبانی بود و ماجرای بعدی دستگیری محمد رضا سعادتی از سازمان مجاهدین.

ماجرای این دو مسیری کاملا جداگانه ای را طی کرد. محمد رضا سعادتی بجرم جاسوسی برای شوروی محکوم به زندان شد اما چند سال بعد دوباره او را برای مشارکت در قتل محاکمه و اعدام کردند. از زمان دستگیری او تا محاکمه اش سازمان مجاهدین بشدت تجمعات اعتراضی برپا میکرد حتی آیت الله طالقانی را هم مجبور کرده بودند برای آزادیش واسطه کنند که با سرسختی خمینی مواجه شد.

بیشتر بخوانید