درستی شایعه کمک تروریست های فلسطینی

در روزنامه اطلاعات پنجم اردیبهشت پنجاه و هشت اطلاعیه یک گروه وابسته به تروریستهای فلسطینی چاپ شده که به اظهارات سخنگوی دولت موقت یعنی امیرانتظام اعتراض کرده و گفته اند: امیر انتظام خیال کرده ما از دولت ایران تقاضای کمک

بیشتر بخوانید