جهان نیازمند افرادی هنجارشکن است

یک معلم تاریخ در فرانسه بخاطر کاریکاتوری از محمد توسط یک پناهنده مسلمان سر بریده شد. آنهم نه بخاطر کشیدن کاریکاتور بلکه بخاطر نشان دادن آن. اتفاقاتی نظیر این هر یکی دو هفته در جای جای شهرهای اروپا رخ میدهد

بیشتر بخوانید