خطر اصلی اینجاست

جمهوری اسلامی یک رژیم ذاتا تروریستی است که با استانداردها و ارزش های زندگی متمدنانه قرن حاضر هیچگونه تطابقی ندارد و قطعا دیر یا زود از بین خواهد رفت اما خطر اصلی جمهوری اسلامی کاشتن تخم کینه و دشمنی در روح و روان بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان در عمر ننگین خودش هست.

بیشتر بخوانید

ایران در آستانه بلوغ ملی و تحول فرهنگی – بهروز ثابت

ایران در آستانه بلوغ ملی و تحول فرهنگی است. اینگونه مباحث یعنی نگاه به آینده معمولاً در حوزه آینده‌پژوهی قرار می‌گیرند و طبیعتاً حاوی قطعیت و دقت علوم طبیعی و یا علوم ریاضی نیستند. از این رو آینده‌پژوهی از جمع

بیشتر بخوانید