قواعد بازی عوض شده

روزگاری بود که رادیو بی بی سی فارسی در ایران انقلاب را جهت میداد. اکثر کسانی که نسبت به رویدادهای سیاسی در ایران حساس بودند اخبار و برنامه تفسیر خبری بی بی سی را از دست نمیدادند. رادیو بی بی

بیشتر بخوانید