چه کشوری بیشترین ضربه را از کرونا خورد؟

بر اساس نموداری که دویچه بنک ( آلمان) منتشر کرده، نسبت بدهی سه بخش عمومی، شرکتها و دولتی کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته که کرونا وجود نداشت برآورد شده که نشان میدهد کانادا مقام نخست را

بیشتر بخوانید