وقتی دست آخوند توی خزانه کشور میرود

اما در دوره جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن روحانیون و نشستن آنها بر روی خزانه ملی و درآمدهای هنگفت نفتی، کاملا اوضاع را دگرگون کرد. مبالغی که آخوندها در این دوره برای تبلیغات اسلامی گرفته و هزینه کرده اند بسیار بسیار فراتر از تصور ماست. میلیون ها کتاب درباره موضوعات پیش پا افتاده مذهبی به زبان های مختلف و در طرح های گوناگون چاپ کرده اند. مجهزترین چاپخانه ها را خریداری کرده اند. موسسات فیلم سازی و کارتون سازی ایجاد کرده اند. برای هر آخوند روضه خوان دوزاری که فوت کرده آرامگاه و مقبره و موسسه حفظ و نشر آثار درست کرده اند.

بیشتر بخوانید