ایران در آستانه بلوغ ملی و تحول فرهنگی – بهروز ثابت

ایران در آستانه بلوغ ملی و تحول فرهنگی است. اینگونه مباحث یعنی نگاه به آینده معمولاً در حوزه آینده‌پژوهی قرار می‌گیرند و طبیعتاً حاوی قطعیت و دقت علوم طبیعی و یا علوم ریاضی نیستند. از این رو آینده‌پژوهی از جمع

بیشتر بخوانید