اثبات امامت بوسیله بُز بُز قندی

صفوان جمال می گوید: به حضور امام صادق(ع) رفتم و در مورد امام بعد از او سؤال کردم که کیست؟امام صادق(ع) در پاسخ سؤال من فرمود: صاحب مقام امامت، کسی است که اهل  بازی و بیهوده گری نیست. (لا یلهو

بیشتر بخوانید