چه کسی برده داری را در ایران منسوخ کرد؟ رضا شاه کبیر!

مشغول مطالعه کتاب ارزشمند «تاریخ اجتماعی ایران» ، تالیف زنده یاد مرتضی راوندی بودم که ناگهان صفحه ای نظرم را جلب کرد؛ سرشماری نفوس در دوران قاجار! این صفحه از این کتاب ارزشمند پاسخی است به صد در صدی ها،

بیشتر بخوانید