سپاه پاسداران و برادران دالتون

اون قدیما که ایران اشغال نشده بود، یک کارتونی از تلویزیون پخش میشد به نام ماجراهای برادران دالتون که آنرا خیلی جالب دوبله کرده بودند.

در یکی از قسمتهای این کارتون نشان میداد که این برادران تبهکار مخفیانه به قسمت گاو صندوق بانکها نزدیک می شدند و با دینامیت درب آنجا را منفجر میکردند و داخل گاوصندوق شده پولها و جواهرات را برمیداشتند و فرار میکردند.

بعدا این برادران تبهکار  ثروتمند شدند و تصمیم گرفتند خودشان یک بانک تاسیس کنند. روز اول بازگشایی بانک مشتری آمد و قرار شد مبلغی را در گاو صندوق به امانت بگذارد. یکی از دالتون ها رفت تا درب گاوصندوق را باز کند. همه منتظر بودند ناگهان صدای انفجار آمد و دود همه محوطه بانک را فرا گرفت.

بیشتر بخوانید