دورنمای بحران مالی در پساکرونا

این ویدئو ده دقیقه ای ای را نگاه کنید. البته به زبان انگلیسی است. شاید با آن دیدگاه موافق یا مخالف باشیم ولی خوب است پیامدهای احتمالی اقتصادی جهانی کرونا را در نظر داشته باشیم. آنچه مسلم است فشار این

بیشتر بخوانید