چرا خامنه ای به پزشکان غربی مشکوک است؟

دلیلش خیلی ساده است: از بس خودش پدرسوخته و فریبکار است خیال می کند دیگران هم همان حقه ها و فریب ها را ممکن است بکار ببرند. برای یادآوری ذهن ها ویدئوی زیر اعتراف یکی از قاتلین سپاه را نشان

بیشتر بخوانید