درباره ضرورت بختیاری بودن برای هر بختیاری

این مقاله در “کتاب جمعه”, نشریه روشنفکری چپ سالهای اول انقلاب به سردبیری احمد شاملو, سال اول شماره ۲۱ در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۵۸ به چاپ رسیده. بازنشر آن را تقدیم میکنم به همه پهلوانان بختیاری, از مشروطیت تا کنون

بیشتر بخوانید