بوی گند داعشیعه در راهروهای مدارس ابتدایی؛ «فردوسی» کجایی، دقیقا کجایی!؟

وقتی مدارس را همانند دهه لعنتی شصت تبدیل به سنگر و خاکریز کرده اند، تنها باید با آرپیچی «هویت ملی» به جنگ دشمنان ایران رفت. همزیستی انگلی اسلام و ایران دیگر امکانپذیر نیست. انگل اسلام جانی در تن میزبان باقی

بیشتر بخوانید