درد بی درمان «اسلام» و خو گرفتن و همزیستی با ایدز ادیان ابراهیمی!

کسی که ستون فقراتش آسیب می بیند، خیلی کارها را دیگر نمیتواند انجام دهد و اولین توصیه پزشک متخصص به او، «کنار» آمدن با شرایط جدید است. اینکه در گذشته شما چه بودید، کوچکترین تاثیری در شرایط امروزتان ندارد. اینکه

بیشتر بخوانید