چرا میتوان نتایج نهایی گسترش کرونا را از هم اکنون پیشبینی کرد

برای محاسبه روند گسترش این ویروس یک پارامتر تعیین کننده است و آن اینکه هر مبتلا در میانگین (صرفا بر اساس آمار کلی، بدون نیاز به بررسی مختصات موارد انفرادی) در «نسل» بعدی (با تعریف «نسل» در یک شبکه درختی)

بیشتر بخوانید