خامنه ای: منظور من از نرمش قهرمانانه تقیه بود!

در فرهنگ شیعی تقیه یعنی دروغ و کلک اوباما خیال میکرد منظور خامنه ای از نرمش قهرمانانه خامنه ای، کنار گذاشتن برنامه ساخت بمب اتمی بود. نمیدانست تقیه یعنی چی.

بیشتر بخوانید