ترمیناتورهای ۵۷ T، چرا باید مهساها و نیکاها به جای شما بزدلان بی شرم و بی شرف در خیابان ها بمیرند؟

به جوان های ۲۰ ساله و کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله که رژیم در خیابان ها پرپر میکند، نگاه کنید؛ حالا کمی به عقب برگردیم، به حرامیان فدایی و اکثریتی و اقلیتی و ده ها گروهک چپول تروریستی نگاهی بیاندازید،

بیشتر بخوانید