«روز جهانی حجاب»؟! یک روز در سال تحقیر و تبعیض را تجربه کنید!

«روز جهانی حجاب» به وسیله زنان اسلامگرا اختراع شده و آن را باید از زاویه‌ی دیگری تبلیغ کرد: یک روز در سال، زنانی را که از سوی حکومت‌ و یا خانواده‌ مجبور به تحمل حجاب می‌شوند و یا با تحقیر خود همراهی می‌کنند، احساس و تجربه کنید!

بیشتر بخوانید