ایران یکپارچه در اعتصاب

‏مغازه دار و کاسبی که مغازه اش را بخاطر اعتراض به این حکومت جنایتکار می بندد و از درآمد و منافع مالی زودگذر چشم می پوشد سزاوار آینده ای بهتر است. ‏با سرنگونی این رژیم ماقبل تاریخ، اقتصاد ایران دوباره

بیشتر بخوانید

فراخوان اعتصاب عمومی دراعتراض به قتل مهسا امینی

از مردم مبارز کردستان تقاضا داریم به حمایت از این فراخوان برخیزند، تا با اتحاد و همبستگی جمهوری اسلامی را از تداوم جنایات شوم و دشمنی بە ویژە با زنان باز داشتە و بە شکست و رسوایی بکشانیم

بیشتر بخوانید