این همه بی لیاقتی، هرگز ندیده ملتی

واقعیت قضیه این است که مشکل حاکمان فعلی ایران مشکل بنیادی و ذاتی است. فرهنگ مسلط آخوندی در همه ارکان کشور مبتنی بر باورهای هزار و چهارصد سال و خرافات و توهمات است.

بیشتر بخوانید