ارتباط مستقیم شاهزاده با مردم ایران

امروز شاهزاده به مدت ۲ ساعت در تلویزیون منوتو حضور یافت و هم میهنان مان از داخل ایران توانستند مستقیما با شاهزاده صحبت کنند. نکته جالب اینکه باوجود محدودیتهایی که رژیم ایجاد کرده و با وجود خطرات مختلف، بیش از

بیشتر بخوانید